AZƏRBAYCAN ZİYALISI
Media araşdırma mərkəzi və Azərbaycan avropanın saytı tərəfindən keçirilmiş rəy sorğusunun nəticəsinə əsasən,
elm və təhsil sahəsində göstərdiyiləri uğurlu xidmətlərinə görə Professor ƏLİYEV İSMAYIL"AZƏRBAYCAN ZİYALISI"adına layiq görülüblər.
Ömür yoluna nəzər salanda zəngin bioqrafiyaya malik olan əslən Qəribi Azərbaycnan olan İSMAYIL ƏLİYEV ƏHMƏDƏLİ oğlu haqqında söz açmaq əslində çox cetindir. Belə demiş söyləmiş ata-babalarımız alimin (ülemanın) mürəkkəbi şəhidlərin qanından üstün tutulur. Təsadüfü deyildir ki; elmlərin şahı olan ümumən kimya alimi'
Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə «Şöhrət» ordeni ilə təltif olunmuşdur. Elə buna görədə bu zəngin büsbütün həyati bioqrafiyasını sizlərə təqdim edirik


Əliyev İsmayıl Əhmədəli oğlu-1947-ci il fevral ayının 27-də Ermənistan SSR Megri rayonunun Nüvədi kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.
1954-1961-ci illərdə Nüvədi kənd 7 illik məktəbində oxumuş, kənddə orta məktəb olmadığı üçün, kolxozda kolxozçu işləyə-işləyə, təhsilinin 8-11-ci siniflərini Nüvədi kəndinin axşam növbəli kəndli-gənclər məktəbində davam etdirib, 1965-ci ildə həmin məktəbi “Qızıl medal”la bitirmişdir.
1965-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki (BDU) kimya fakültəsinə ixtisas fənnindən əla qiymət almaqla qəbul olmuş, 1970-ci ildə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirərək, təyinatla universitetdə saxlanılmışdir.
Bütün əmək fəaliyyəti Bakı Dövlət Universiteti ilə bağlı olmuşdur:
30.01.2012-ci ildən bugünə kimi “Üzvi kimya” kafedrasında daxili əvəzçiıiklə 0,5 ştat professor vəzifəsində qalmaqla, “Həyat Fəaliyyəti Təhlükəsizliyi” kafedrasının müdiri;
10.06.2014-cü ildən 11.02.2019 cu ilədək “Üzvi kimya" kafedrasında 0,5 ştat professor vəzifəsində qalmaqla, rektorun ümumi məsələlər üzrə müşaviri, həm də 30.01.2012-ci ilədən «Həyat Fəaliyyəti Təhlükəsizliyi kafedrasının» müdiri;
21.05.2011-ci ildən 30.01.2012-ci ilədək “Üzvi kimya” kafedrasının professoru, 09.08.2011- ci ildən “Həyat Fəaliyyəti Təhlükəsizliyi” kafedrasının müdiri vəzifəsini icra edən;
31.05.2006-cı ildən 20.05.2011-ci ilədək BDU-nun Elmi işlər üzrə prorektoru;
12.10.2000-31.06.2006-cı illədək BDU-nun magistratura, aspirantura və doktorantura şöbəsinin müdiri;
07.12.1991-ci ildən bu günə kimi BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasının professoru;
25.04.1997 - 03.07.2000 – ci illərdə BDU-da iş yeri saxlanılmaqla “100-ci Yil Universitesi”, Eyitim fakultesi, Prof. Dr.(Türkiyə Cümhuriyyəti, Van ş.);
Mart - iyul 1994-cü il Marmara Universiteti TUBITAK – DOPROQ (NATO Proqrami) (Türkiyə Cümhuriyyəti, Istanbul ş.);
24.09.1986 - 7.12.1991 ADU-nun ( indi BDU) “Üzvi kimya” kafedrası, dosent;
09.1988 - 02.1989 Irkutsk Uzvi Kimya Institutu (SEA Sərqi Sibir Bölməsi) və Irkutsk Dovlət Umiversiteti - təkmilləsmə kursu;
12.09.1985 - 24.09.1986 ADU-nun ( indi BDU) “Üüzvi kimya” kafedrası, baş müəllim;
17.09.1979 - 12.09.1985 ADU-nun( indi BDU) “Üüzvi kimya” kafedrası, müəllim;
11.01.1977 - 17.09.1979 ADU-nun ( indi BDU) qiyabi şöbəsi, metodist;
08.12.1973 - 11.01.1977 ADU-nun ( indi BDU) “Üüzvi kimya” kafedrası, laborant;
1.12.1970 - 1.12.1973 ADU-nun ( indi BDU) “Üzvi kimya” kafedrası, əyani aspirant;
1.09.1970 - 01.12.1970 ADU-nun ( indi BDU) “Üzvi kimya” kafedrası, baş laborant.
İ.Ə.Əliyev Respublikanın ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edir. Bakı Dövlət Universiteti Elmi Şurasının, Bakı Dövlət Universitetinin nəzdindəki D 02.011 Dissertasiya Şurasının, «Bakı Universitetinin xəbərləri» baş redaksiya heyətinin, “Processes of petrochemistry and oil-refining” və «Journal of Baku Engineering University» (Chemistry and Biology) jurnallarının redaksiya heyyətlərinin üzvüdür.
O, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə «Şöhrət» ordeni ilə (2009) təltif edilmişdir. AR TN-nin «Qabaqcıl təhsil işçisi» döş nişanına (2007), Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqının (Azər KİVİHİ) «Qızıl qələm» media mükafatı laureatı diplomuna (2013), AzərKİVİHİ-nin «İlin alimi» (2014) mükafatı laureatına, AzərKİVİHİ-nin «Şöhrət» mükafatı laureatına (2015) layiq görülmüşdür. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Nülki Müdafiə Qoşunları Komandanının “ Fəxri Fərmanı” ilə (2014), dəfələrlə Təhsil Nazirliyinin və Bakı Dövlət Universitetinin Fəxri Fərmanları və təşəkkürləri ilə mükafatlandirilmısdır. Beynəlxalq Ekoenerji Akademiyasının Elmi Surasinın tövsiyəsi ilə 30.10.2015-ci ildən ekologiya sahəsində akademık diplomu ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının iyun 2016-cı ildən əmək veteranıdir.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1970-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) kimya fakültəsini Kimyaçı, kimya müəllimi ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1976-cı ilin may ayında Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU) 02.00.03 - Üzvi kimya ixtisası üzrə “İkivalentli kükürdün aromatik törəmələrində elektron effektlərinin tədqiqi” mövzusunda namizədlik dissertasiya işi müdafiə etmişdir.
1990-cı ilin dekabr ayında İrkutsk Dövlət Universitetində (Şərqi Sibir) 02.00.03-Üzvi kimya ixtisası üzrə “Arentiolların, onların törəmələrinin və analoqlarının kimyası və fiziki-kimyası” mövzusunda doktorluq dissertasiya işi müdafiə etmişdir.
24.09.1986 – 07.12.1991 BDU, üzvi kimya kafedrasinin dosenti.
12.10.1991-ci ildən – bu günə kimi BDU, üzvi kimya kafedrasının professoru.
TƏDQİQAT SAHƏSİ

Prof. İ.Ə.Əliyevin əsas elmi istiqaməti arentiolların, II, IV və VI valentli kükürdün aromatik törəmələrinin və analoqlarının sintezi, çevrilmələri, fiziko-kimyəvi xassələri ilə reaksiyaya girmə qabiliyyətləri arasında əlaqələrin tədqiqidir. Prof. İ.Ə.Əliyevin elmi fəaliyyəti əsasında 500-dən artıq tərkibində kükürd, oksigen, selen, azot və ş. elementlər saxlayan üzvi birləşmələr sintez olunaraq, müasir fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları ilə ( İQ, UB, NMR H1, C13, O17, S33, NKR Cl35, Br79, Rentgen flüoressens spektroskopiya, elekrokimyəvi oksidləşmə və s.) hərtərəfli tədqiq edilmiş, çoxsahəli miqdari korrelyasiyalar aparılmış, maraqlı və əhəmiyyətli elmi nəticələr əldə edilmişdir. Alınmış nəticələr məlumat kataloqu kimi geniş istifadə olunur. Bu maddələrin 300-dən artığı ilk dəfə prof. İ.Ə.Əliyev tərəfindən sintez edilmişdir. Onun bu sahədə apardığı tədqiqat işi Üzvi kimyada «kompas» rolunu oynayır və əvvəlcədən istənilən xassəli və keyfiyyətli maddələri sintezini istiqamətləndirir. Onun tərəfindən üçlü- alkilarilsulfidlərin yeni alınma üsulları müəyyən edilmişdir. Kükürd üzvi birləşmələrin elektrofil bromlaşma, asilləşmə, nitrolaşma reaksiyaları öyrənilmişdir. İlk dəfə olaraq Trofimov reaksiyası əsasında alkiltioarilketok­simlərə super əsas mühitdə asetilenin, vinilhalogenidlərin və 1,2-dihalogenalkanların təsiri öyrənilərək, əvvəllər məlum olmayan müxtəlif vəziyyətlərdə əvəzolunmuş alkiltioarılpirrollar və onların N-vinil törəmələri sintez edilərək, hərtərəfli tədqiq olunmuşdur. Tərkibində kükürd saxlayan yeni pirrollar analitik reaktiv kimi perspektivlidir. Sintez edilmiş bəzi ariltioorqanil kükürd üzvi birləşmələrin tətbiq sahələri müəyyənləşdirilmişdir. Aparılmış tədqiqatların əsas hissəsi (Алиев И.А., Опарина Л.А.,Трофимов Б.А.Ароматические тиолы и их производные. Новосибирск, Академическое Издательство «ГЕО» 2018, 295 с.) monoqrafiyasında, bəzi nəticələr isə müxtəlif monoqrafiyalara, dərsliklərə daxil edilmiş və qismən tədris proseslərində istifadə edilir.

261 elmi əsərin, o cümlədən 1 monoqrafiyanın, 3 dərsliyin, 5 dərs vəsaitinin, 1 metodik göstərişin, 3 tədris proqramının, 9 patentin və 2 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. Respublika dövrü mətbu orqanlarında dövlətçiliyə həsr olunmuş 65 maqaləsi nəşr olunmuşdur.
Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının opponenti və rəyçisi, monoqrafiyaların və dərsliklərin elmi redaktoru və rəyçisi olmuşdur.
Dünya alimləri prof. İ.Ə.Əliyevin elmi tədqiqatlarını müntəzəm olaraq maraqla izləyir və yüksək qiymətləndirirlər. Dünya prizmasından onun Azərbaycan elminin inkişafında yeri müəyyənləşdirilərək SCI Thomson Reytersdə ona olan istinadların sayı bu günə kimi 200-dən çoxdur. H-indeks -9, i10-indeks 9, statistik istinad 315-dür (25.09.2019).

K.e.d., prof. İSMAYIL ƏHMƏDƏLİ oğlu ƏLİYEVİN DƏRC OLUNMUŞ ELMİƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI:

I. VI qrup elementlərinin aromatik birləşmələrində elektron effektlərinin tədqiqi:

Кулиев А.М., Шахгельдиев М.А., Алиев И.А., Агаева Э.А., Искендерова Т.Ю. Электронные эффекты в ароматических соединениях VI группы. I. Влияние заместителей на валентные колебания карбонильной группы в эфирах тиоуксусной S-кислоты // ЖОрХ, 1978, Т.14, №11, c. 2429-2432.
Кулиев А.М., Шахгельдиев М.А., Алиев И.А., Агаева Э.А., Искендерова Т.Ю. Электронные эффекты в ароматических соединениях элементов VI группы. Относительная основность алкилфенилсульфидов // Докл. АН АзССР, 1982, Т.38, №9, c. 43-46.
Шахгельдиев М.А., Алиев И.А., Агаева Э.А. Электронные эффекты в ароматических соединениях элементов VI группы. Электронодонорные свойства селеноэфиров // Докл. АН АзССР, 1984, Т.40, №6, c. 47-50.
Шахгельдиев М.А., Алиев И.А., Агаева Э.А. Электронные эффекты в ароматических соединениях элементов VI группы. Электронные свойства алкиларилсульфидов // Докл. АН АзССР, 1985, Т.41, №4, c.43-46.
Шахгельдиев М.А., Алиев И.А., Агаева Э.А., Ахмедова А.А. Электронные эффекты в ароматических соединениях элементов VI группы. Cпектры УФ поглощения и строение алкиларилсульфидов // Докл. АН АзССР, 1986, Т.42, №6, c. 37-41.

II. Tərkibində kükürd olan pirrol törəmələrinin ketoksim və asetilen və ya asetilen törəmələrindən sintezi:

Михалева А.И., Алиев И.А., Нестеренко Р.Н., Калабин Г.А. Одностадийный синтез 4,5-дигидробензо[g]индола и его 1-винильного производного из оксима a-тетралона и винилхлорида // ЖОрХ, 1982, Т.18, №10, c. 2229-2230.
Ismail A. Aliev, Albina I. Mikhaleva and Mark V. Sigalov. An example of a novel route to sulfur containing pyrroles and N-vinylpyrroles // Sulfur Lett., 1984, Vol. 2(2), p.55-58.
Коростова С.Е., Собенина Л.Н., Нестеренко Р.Н., Алиев И.А., Михалева А.И. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. XXVI. Синтез новых 2-арилпирролов // ЖОрХ, 1984, Т.20, №9, c.1960-1964.
Алиев И.А., Алмамедова Д.Т., Гасанов Б.Р., Михалева А.И. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 28. Использование винилхлорида вместо ацетилена для синтеза арилпирролов из арилметилкетоксимов // ХГС, 1984, №10, c.1359-1361.
Алиев И.А., Михалева А.И., Байрамова С.Х., Ахмедов Э.И. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 31. Изучение условий реакции циклогексаноноксима с винилгалогенидами в суперосновных средах // ЖОрХ, 1986, Т.22, №3, c. 489-492.
Трофимов Б.А., Нестеренко Р.Н., Михалева А.И., Шапиро А.Б., Алиев И.А., Яковлева И.В., Калабин Г.А. Новые примеры винилирования NH-гетероциклов ацетиленом при атмосферном давлении KOH-ДМСО // ХГС., 1986, №4, c. 481-486.
Алиев И.А., Гасанов Б.Р., Голованова Н.И., Михалева А.И. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 35. Синтез 2-(4-алкилтиофенил)пирролов и их 1-винильных производных // ХГС, 1987, №11, c.1486-1488.
Алиев И.А., Гасанов Б.Р., Зейналова С.Н., Михалева А.И. Синтез 2,5-дизамещенных пирролов реакцией кетоксимов с 1,2-дибромпропаном // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1988, №9, c. 2175-2177.
Алиев И.А., Зейналова С.Н., Гасанов Б.Р., Михалева А.И., Коростова С.Е. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 37. Использование винилхлорида вместо ацетилена для синтеза арилпирролов из этиларилкетоксимов // ЖОрХ, 1988, Т.24, №11, c.2436-2439.
Афонин А.В., Сигалов М.В., Коростова С.Е., Воронов В.К., Алиев И.А. Изучение структурных эффектов заместителей в N-винил-2-арилпирролах методом ЯМР 1H и 13C // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1988, №12, c. 2765-2769.
Маркова М.В., Михалева А.И., Сигалов М.В., Морозова Л.В., Алиев И.А., Трофимов Б.А. Электрофильное присоединение фенолов к 1-винил-4,5,6,7-тетрагидроиндолу // ХГС, 1989, №5, c. 604-606.
Алиев И.А., Михалева А.И., Гасанов Б.Р. Присоединение тиофенолов к N-винил-пирролам // ХГС, 1990, №6, c.750-752.
Andrei V. Afonin, Mark V. Sigalov, Svetlana E. Korostova, Ismail A. Aliev, Alexander V. Vashchenko, Boris A. Trofimov Intramolecular interactions in N-vinyl-2-aryl-pyrroles and 2-heteroarylpyrroles by 1H and 13C NMR // Magnetic Resonance in Chemistry, 1990, Vol.28, p. 580-586.
Алиев И.А., Михалева А.И., Гасанов Б.Р., Голованова Н.И. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 43. 1,2-Дигалогеналканы и винилхлорид вместо ацетилена в синтезе 2-(4-алкил-тиофенил)пирролов // ХГС, 1990, №10, c. 1337-1340.
Алиев И.А., Коростова С.Е., Михалева А.И., Шевченко С.Г., Зейналова С.Н., Собенина Л.Н., Сигалов М.В., Гасанов Б.Р. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 46. Пирролы с пространственно-затрудненными заместителями // ХГС, 1991, №10, c.1320-1323.
Коростома С.Е., Шевченко С.Г., Шмидт Е.Ю., Алиев И.А., Лазарев И.М., Сигалов М.В. Пирролы из кетоксимов и ацетилена. 42. Особенности синтеза новых 2-арилпирролов // ХГС, 1992, №5, c. 609-613.

III. Kükürd üzvi birləşmələrin anod voltamperometriyası:

Гасанов Б.Р., Страдынь Я.П., Аждарова Х.А, Алиев И.А. Анодная вольтамперометрия органических соединений серы. 1. Структурные эффекты при электрохимическом окислении замещенных тиофенолов // Изв. АН Латв.ССР. Сер. Хим., 1987, №3, c. 290-295.
Гасанов Б.Р., Страдынь Я.П., Аждарова Х.А, Алиев И.А. Анодная вольтамперометрия органических соединений серы. 2. Эффекты заместителей при электроокислении замещенных тиоанизолов // Изв. АН Латв.ССР. Сер. Хим., 1987, №3, c. 296-301.
Гасанов Б.Р., Страдынь Я.П., Алиев И.А., Аждарова Х.А Анодная вольтамперометрия органических соединений серы. 3. Влияние заместителей в фенильном кольце на потенциалы электроокисления алкиларилсульфидов // Изв. АН Латв.ССР. Сер. Хим., 1988, №2, c. 143-148.
Гасанов Б.Р., Страдынь Я.П., Алиев И.А., Аждарова Х.А Анодная вольтамперометрия органических соединений серы. 4. Протолитические и электрохимические стадии при окислении тиофенолов в водных средах на графитовом микроаноде // Изв. АН Латв.ССР. Сер. Хим., 1988, №3, c. 297-301.
Stradins J, Ceylan H, Hasanov B., Aliyev I. Elektroxemical oxidation of Substituted resorcins and substituent effects on their elektroxidation potentials // Latvian Journal of Chemistru, 2000, Nr2, 43-51 ipp

IV. NMR spektroskopiya üsulu ilə qoşulma effektlərinin tədqiqi:

Бжезовский В.М., Калабин Г.А., Трофимов Б.А., Пестунович В.А., Алиев И.А., Чмутова Г.А.,Шахгельдиев М.А., Кулиев А.М., Изучение алкокси-, алкилтио- и алкилселено-бензолов методом спектроскопии ЯМР 13С и 19F // Тезисы докладов XIV научной сессии по химии и технологии органических соединений серы и сернистых нефтей. Рига: Зинатне, 1976, c.129-130.
Бжезовский В.М., Калабин Г.А., Алиев И.А., Трофимов Б.А., Шахгельдиев М.А., Кулиев А.М. Изучение эффектов сопряжения методом спектроскопии ЯМР. Сообщение 3. Спектры ЯМР 13С алкилфениловых сульфидов и эфиров. // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1976, №9, c. 1999-2004.
Бжезовский В.М., Пестунович В.А., Калабин Г.А., Алиев И.А., Трофимов Б.А., Калихман И.Д., Шахгельдиев М.А., Кулиев А.М., Воронков М.Г. Изучение эффектов сопряжения методом спектроскопии ЯМР. Сообщение 4. Спектры ЯМР 1Н, 13С и 19F алкилтио-п-фторбензолов // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1976, №9, c. 2004-2007.
Бжезовский В.М., Калабин Г.А., Алиев И.А., Донских В.И., Трофимов Б.А. Изучение эффектов сопряжения методом спектроскопии ЯМР. Сообщение 11. Эффекты алкильных групп в замещенных алкилтиобензолах // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1981, №7, c. 1525-1531.
Бжезовский В.М., Доленко Г.Н., Калабин Г.А., Топчий В.А., Алиев И.А., Парыгина Г.К., Трофимов Б.А. Изучение эффектов сопряжения методом спектроскопии ЯМР. Сообщение 12. Электронное строение алкилфениловых сульфидов, сульфоксидов и сульфонов // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1981, №8, c. 1784-1789.
Ратовский Г.В., Панов А.М., Глухих В.И., Калабин Г.А., Дмитриев В.И., Алиев И.А. Анализ конформационного равновесия и внутримолекулярных взаимодействий в алкилфенилсульфидах и диалкилфенилфосфинах методами УФ и ЯМР 13С спектроскопии // ЖОХ, 1981, Т.51, №7, c. 1504-1511.
Бжезовский В.М., Щербаков В.В., Алиев И.А., Доленко Г.Н., Трофимов Б.А. Спектры ЯМР 13С и рентгеновской флуоресценции ряда бензиловых сульфидов // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1985, №6, c. 1400-1402.
Фешин В.П., Воронков М.Г., Долгушин Г.В., Романенко Л.С., Алиев И.А., Мирзоева М.А. Электронные эффекты в молекулах алкил(4-хлорфенил)сульфонов и сульфоксидов по данным ЯКР 35Cl // ЖОрХ, 1986, Т.22, №6, c. 1225-1228.
Бжезовский В.М., Валеев Р.Б., Калабин Г.А., Алиев И.А. Спектры ЯМР 13C, 17O и 33S алкилфениловых сульфонов C6H5SO2Alk // ЖОрХ, 1987, Т.23, №1, c.147-150.
Кривдин Л.Б., Щербаков В.В., Алиев И.А., Калабин Г.А. Константы спин-спинового взаимодействия 13C-13C в структурных исследованиях. III. Аддитивность эффектов замещения на величины прямых углерод-углеродных констант в бензольном кольце ароматических эфиров и сульфидов // ЖОрХ, 1987, Т.23, №3, c. 569-576.
Бжезовский В.М., Валеев Р.Б., Калабин Г.А., Алиев И.А., Трофимов Б.А. Изучение эффектов сопряжения. Сообщение 25. Спектры ЯМР 13C, 17O и 33S метил-ариловых сульфонов // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1987, №5, c. 1014-1018.
Бжезовский В.М., Валеев Р.Б., Калабин Г.А., Алиев И.А., Трофимов Б.А. Изучение эффектов сопряжения. Сообщение 26. Спектры ЯМР 13C, 17O и 33S п-хлор-фенилалкиловых сульфидов и сульфонов // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1987, №9, c. 1964-1969.
Доленко Г.Н., Бжезовский В.М., Алиев И.А. Изучение эффектов сопряжения. Сообщение 27. Анализ спектров ЯМР 13C и рентгеновских флуоресцентных SKb-спектров 1-алкилтио-2,4,6-триметилбензолов. // Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1988, №5, c. 1032-1036.
Трофимов Б.А., Кривдин Л.Б., Щербаков В.В., Алиев И.А. Эффекты сопряжения и конформационное строение ароматических селенидов // Изв. АН СССР. Сер.Хим., 1989, №1, c. 64-69.
Бжезовский В.М., Ягупольский Л.М., Иксанова С.В., Кондратенко Н.В., Алиев И.А., Кудрявцев А.А., Гарляускайте Р.Ю. Спектры ЯМР 13C монозамещенных бензола с серосодержащими группировками // Укр. хим. журн., 1991, Т.57, №12, c. 1310-1316.
V. Digər məqalələri:

Кулиев А.М., Шахгельдиев М.А., Алиев И.А. Синтез S-замещенных п-фтортиофенола // Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова. Сер. Хим. Наук, 1975, №3-4, c.10-15.
Фешин В.П., Воронков М.Г., Алиев И.А., Шахгельдиев М.А., Кулиев А.М., Романенко Л.С. Спектры ЯКР 35Cl алкил п-хлорфенилсульфидов и п-хлорфениловых эфиров тиолкарбоновых кислот // ЖОрХ, 1976, Т.12, вып.5, c.1040-1045.
Кулиев А.М., Шахгельдиев М.А., Алиев И.А. Новый способ получения трет-алкиларилсульфидов // Докл. АН АзССР, 1977, Т.33, №9, c. 25-28.
Алиев И.А., Султанов Ю.М. Синтез некоторых S-замещенных производных п-галоидтиофенолов // Ученые записки АГУ им. С.М.Кирова. Сер. Хим. Наук, 1979, №4, c. 45.-46.
Кулиев А.М., Шахгельдиев М.А., Гаджиева М.А. Алиев И.А. Ингибиторы микробиологического поражения топлива Т-1 // В сб.: Микроорганизмы и низшие растения – разрушители материалов и изделий. Биологические повреждения. М.: Наука, 1979, c. 150-151.
Кулиев А.М., Султанов Ю.М., Алиев И.А., Мехралиев Н.А. Синтез различных производных м-фторбензилмеркаптана // В сб.: Каталитические превращения органических соединений (Тематический сборник научных трудов). Баку.: Изд. АГУ им. С.М. Кирова, 1981, c. 51-55.
Алиев И.А., Зейналов Ф.К., Шахгельдиев М.А., Ханларов Г.Г. Синтез S,S’-дибензиловых эфиров дитиокарбоновых кислот и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам // Аз.хим.журн., 1983, №1, c. 51-54.
Алиев И.А., Зейналов Ф.К., Шахгельдиев М.А., Синтез Sе-ариловых эфиров моноселенокарбоновых кислот // Аз.хим.журн., 1983, №2, c. 73-74.
Баженов Б.Н., Баранский В.А., Алиев И.А. Влияние строения уходящей группы на кинетику щелочного гидролиза S-(Арил)-тиоацетатов // ЖОрХ, 1983, Т.19, №12, c. 2628-2629.
Баженов Б.Н., Баранский В.А., Алиев И.А. Влияние строения кислотной части и температуры на щелочной гидролиз S-ариловых эфиров тиокарбоновых кислот // ЖОрХ, 1984, Т.20, №7, c. 1594-1595.
Баженов Б.Н., Баранский В.А., Алиев И.А. Совместное влияние факторов строения, среды и температуры на щелочной гидролиз S-(арил)тиоацетатов в водноэтанольных смесях. Сравнение с кислородными аналогами // ЖОрХ, 1985, Т.21, №11, c.2348-2354.
Баженов Б.Н., Засухина Е.Ю., Баранский В.А., Алиев И.А. Закономерность щелочного гидролиза S-(арил)тиоацетатов в смесях воды с диоксаном и ацетонитрилом // ЖОрХ, 1985, Т.21, №11, c. 2354-2359.
Доленко Г.Н., Воронков М.Г., Алиев И.А., Мирскова А.Н., Рахлин В.И., Середкина С.Г. Рентгеноспектральное исследование вращательной изомерии арил-, винил-, этинилалкилсульфидов // ЖОХ, 1988, Т.58, вып.1, c. 81-88.
. Boris A. Trofimov, Ismail A. Aliev, Eldar I. Akhmedov A peculiar bromination of benzyl sulfides with dioxane dibromide // Sulf. Lett., 1988, Vol.8, No 2, p. 67-72.
Алиев И.А., Султанов Ю.М., Гасанов Б.Р. Новые производные п-фтортиофенола // В сб.: Синтезы и исследования функционально-замещенных соединений / Тематический сборник научных трудов Азгосуниверситета им. С.М.Кирова / Баку, 1988. c. 12-15.
Ратовский Г.В., Шиверновская О.А., Панов А.М., Алиев И.А. Спектральная оценка конформационного состава и внутримолекулярных взаимодействий в алкиларилсульфидах // ЖОХ, 1989, Т.59, вып.10, c. 2273-2277.
Алиев И.А., Гасанов Б.Р. Синтез и превращения 2-(п-фторфенилтио)этанола // Тематический сборник научных трудов «Каталитические превращения непредельных углеводородов». Баку, Азгосуниверситет, 1989. c. 19-23.
Ismail A. Aliev and Boris A. Trofimov. On the bromination of alkylaryl sulfides with dioxane dibromide // Sulf. Lett., 1989, Vol.9, No 4, P.159-166.
Ismail A. Aliev, Gennadii A. Kalabin, Boris A. Trofimov. On the acylation of alkylaryl sulfides // Sulf. Lett., 1991, Vol.12(3), p. 123-132.
А.В.Афонин, М.В.Сигалов, Б.А.Трофитмов, А.И.Михалева, И.А.Алиев. Конформационные исследования N-винил-2-изопропил – и N-винил-2-циклопропилпирролов методом ЯМР 1Н 13 С. Изв. АН СССР. Сер. Хим., 1991, № 5, c. 1031-1038.
В.П.Фешин, П.А.Никитин, И.А.Алиев Спектры ЯКР 79,81Вr Алкил (4-бромфенил) сульфидов. ЖОХ, 1993, Т.63, вып.7, c. 1651-1654. .
А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, И.А.Алиев, М.А.Джавадов, С.Г.Алиева. Тройная соолигомеризация стирола, изопрена и глицидилового эфира п-изопропенилфенола. Azərb. kim. jurn. 2006, №3, с. 35-37.
А.М.Магеррамов, И.А.Алиев, М.Р.Байрамов, Г.М.Байрамова, М.А.Джавадов. Фосфородержащие фенолформальдегидные соолигомеры. Azərb.kim.jurn. 2006, №4, с.23-25.
А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, И.А.Алиев, Г.М.Байрамова, М.А.Агаева, М.А.Джавадов, И.Г.Мамедов. Комплексообразование 4-(1-метил-1-демктоксифосфорилэтил) фенола с этилацетатом донорно-акцепторного типа. Bakı Universiteti Xəbərləri, 2006, №4, c. 5-8.
Z.İ.Əhmədova, A.M.Məhərrəmov, İ.Ə.Əliyev, M.Ə.Allahverdiyev. 5-Alkoksimetiləvəzli 1,3 – oksazolidin -2-on və 1,3 –tiazolidin-2-onların sintezi. Kimya problemləri, 2006, №4, s.722-724.
А.М.Магеррамов, М.Р.Байрамов, Г.М.Байрамова, И.А.Алиев, М.А.Агаева, И.Г.Мамедов, С.Г.Алиева. 4-(β-амилтио)изопропилфенол в качестве органического лиганда в комплексобразовании с палладием II. Bakı Universiteti Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2007, №2, c.5-7.
A.M.Məhərrəmov, F.N.Nağıyev, İ.Q.Məmmədov, N.M.Allahverdiyev, İ.Ə.Əliyev, M.Ə.Allahverdiyev. 5,5-Dimetilheksandion-1,3-ün 1,2-epoksi-3xlorpropanla əmələ gətirdiyi o-alkilləşmə məhsulunun bəzi aminlərlə çevrilmə reaksiyasının tədqiqi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2007, №3, s.5-10.
Məhərrəmov A., Əfəndiyev V., Əliyev İ., Babazadə V.Müseyib Müseyibov – 80. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2007, №2, s.188-191.
Əliyev İ. Unudulmaz insan. Ölüm Sevinməsi qoy…(Həsən İsmayıl oğlu Şirəliyev, fəlsəfə elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi) «Nurlan», Bakı – 2007, 219. (s.15-18).
А.Т.Гусейнова, К.И.Алиева, И.А.Рзаева, А.М.Магеррамов, И.А.Алиев, В.М.Фарзалиев, М.А. Аллахвердиев. Реакция 1,2-эпитио -4-фенилбутана с различными аминами. «Kimya Problemləri» jurnalı 2008, №2, s.255-259.
Г.М.Мехтиева, М.Р.Байрамов, А.М.Магеррамов, И.А.Алиев, И.Г.Мамедов, М.А.джавадов, Г.М. Байрамова. Синтез и исследование аминометилированных производных метилзамещенных 2-пропенил – 4-изопропенилфенолов. Bakı Universitetinin Xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2008, №3, c.5-9.
Магеррамов А.М., Алиев И.А., Лютфалиев А.Г., Юсифов Ч.А., Байрамова З.Э., Ахундова М.А., Аскерова У.Ф. Синтез и пластифицируюущие свойства эфиров цис-эндометилентетрагидро­фталевой кислоты. «Kimya Problemləri» jurnalı. 2008, №2, c.372-375.
Магеррамов А.М., Магеррамов М.Н., Алиев И.А., Ахмедов И.М., Лютфалиев А.Г., Ахундова М.А. Синтез некоторых ароматических тиолов и их производных. Вестник Бакинского Университета, серия Естественных наук, 2009, №2, с.35-38.
Алиев И.А., Ахмедов Э.И., Мамедов Э.С., Гахраманов Т.О. Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойства Н-ультрасила в реакции этилирования толуола. Журнал прикладной химии, 2009. Т.82. Вып.3. с.518-520.
Əliyev İ.Ə. Bakı Dövlət Universiteti Elmin inkişaf yollarında. Bakı Universiteti Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat, Təbiət, Humanitar, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2009, №3, s.10-20.
Алиев И.А. Изучение эффектов сопряжения методом спектроскопии ЯМР19 F органил-4-фторфенилсульфидов. Вестник Бакинского Университета, серия Естественных наук, 2009, №3, с.20-27.
Əliyev İ.Ə. Üzvi kimya kafedrası. Bakı Dövlət Universiteti-90 Bakı-2009, s.197-202.
Ахмедов Э.И., Алиев И.А., Азмамедова Х.М., Керимли Ф.Ш., Мамедов С.Э. Влияние концентрации лантана на кислотные и и каталитические свойства Н-петасила в реакции изомеризации м-ксилола. Журнал прикладной химии, 2009. Т.82. Вып.5. с.862-863.
Гусейнова А.Т., Алиева К.И., Рзаева И.А., Магеррамов А.М., Алиев И.А., Фарзалиев В.М., Аллахвердиев М.А. Синтез и антиокислительная активность 1-амино-4-фенил-2-бутантиолов. Журнал прикладной химии, 2009. Т.82. №9, с. 1488-1492.
Магеррамов А.М., Алиева Р.А., Гаджиева С.Р., Алиев И.А., Мамедьярова И.Ф., Байрамов М.Р., Байрамов Г.И. Синтез новых серо- азотсодержащих органических соединений на основе алкоксиметилхлорированных 4-винилциклогексена, хлоразона и их исследование. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2009, №11, с.12-16.
Магеррамов А.М., Алиев И.А., Аскерова У.Ф., Сулейманова Л.М., Магеррамов М.Н. Активные формы кислорода в живых системах. Вестник Бакинского Университета. Серия естественных наук. 2009, №4, с.41-52.
Магеррамов А.М., Байрамов М.Р., Алиев И.А., Агаева М.А., Аллахвердиева М.Г., Мамедов И.Г., Джавадов М.А. Получение 1-(4-изопропенилфенокси)-бром-С2-С4-алканов и применение продуктов их превращений. Журнал прикладной химии. 2009. Т.82. Вып. 10. с.1719-1724.
Гусейнова А.Т., Рзаева И.А., Алиева К.И., Алиев И.А, Аллахвердиев М.А. Синтез и антиокислительная активность N,N-диэтилтиокарбоматсодержащих 1,2-аминопропантиолов. Журнал прикладной химии. 2009. Т.82. Вып. 12. с.2008-2013.
Hüseynova A.T., Məmmədova R.E., Məhərrəmov A.M., Əliyev İ.Ə., Allahverdiyev M.Ə. Bəzi fenotiazin törəmələrinin sintezi. “Kimya Problemləri” jurnalı 2009, №4, s.688-691.
Магеррамов А.М., Алиева Р.А., Гаджиева С.Р., Алиев И.А., Мамедьярова И.Ф., Байрамов М.Р., Байрамов Г.И. Синтез новых серо-азотсодержащих органических соединений на основе алкоксиметил хлорированных 1-метилциклогексена и хлоразона и их исследование. Актуальные Проблемы Современной Науки . Информационно-аналитический журнал. Химические науки. Органическая химия. Москва.® 2010, №1 (51), с.109-115.
Maharramov A.M., Aliyeva R.A., Aliyev I.A., Pashayev F.H.,Gasanov A.G., Azimova S.I., Askerov R.K., Kurbanov A.V., Mahmudov K.T. Quantum-chemical calculations, tautomeric, thermodynamic, spectroscopic and X-ray studies of 3-(4-fluorophenylhydrazone) pentane-2,4-dione. Dyes and Pigments 2010, 85, p.1-6.
Magerammov A.M., Rzayev Z.M., Aliyev I.A., Khalilova F.I., Adsorption rote and protective effect of tributy (cyclohexyl) ammonium chloride inhibitor on the acidic corrosion of steel.Materials and Corrosion 2010, 61, №8, p.702-708.
Мамедов Э.С., Алиев И.А, Ахмедов Э.И., Гахраманов Т.О. Влияние содержания фосфора на физико-химические и каталитические свойства н-ультрасила в реакции этилирования этилбензола. Журнал прикладный химии. 2010, т. 83. Вып. 6. с. 1035-1037
Магеррамов А.М., Алиев И.А, Фарзалиев С.Ф., Садыхова Н.Д., Ахмедов И.М. Одностадийный синтез тетрагидроиндолизинов каталитическим внутри – и межмолекулярным алкилированием 1,2-дизамещенных пирролов . Журнал органической химии. 2010, т. 46. Вып. 7. с. 1099-1100.
Алиев И.А, Магеррамов А.М., Фарзалиев С.Ф., Ахмедов И.М. Y(OTf)3-эффективный катализатор в синтезе β-енаминов . Azərbaycan Kimya jurnalı, 2010, №1, c. 198-200.
Мамедов Э.С., Ахмедов Э.И., Гахраманов Т.О., Алиев И.А. Алкилирование толуола этанолом на пентасилах, модифицированныхредкоземельнымиметаллами // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2010, №1, c. 5-8.
Muxtarova S.H., Hasan Genc, Əliyev İ.Ə., Rzayeva S.C., Allahverdiyev M.Ə. Tiofenolların benzoilləşməsi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2010, №1, s. 21-25.
Mahmudov K.T., Maharramov A.M., Aliyeva R.A., Aliyev İ.A., Kopylovich M.N., Pomberio A.J.L. Ion pairs of 5,5-dimethyl-2-(2-Hydroxy-3,5-disulfophenylhydrazo) cyclohexane-1,3-dione with cationic surface-active substances as analytical reagent for determination of copper (II) .Analytical Letters, 2010, v.43, p. 2923-2938.
Магеррамов А.М., Рзаев З.М., Алиев И.А., Халилова Ф.И. Новые ингибаторы коррозии для кислотной обработки скважин. Нефтепереработка и нефтехимия, 2010, №11, с. 51-54
Алиев И.А, Ахмедов Э.И., Мамедов Э.С., Гахраманов Т.О. Этилирование толуола этанолом на высококремнеземном цеолите, модифици­рованном кадмием // Нефтехимия, 2010, т. 50, №5, с. 1-3.
Əliyev İ.Ə. Bakı Dövlət Universitetinin elmi fəaliyyəti (2010-cu il) Bakı Universiteti Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat, Təbiət, Humanitar, Sosial-elmlər seriyası, 2011, №11, s. 5-23.
М.Р.Байрамов, А.М.Магеррамов,, И.А.Алиев, Ш.Б.Хосеинзаде, Г.М.Мехтиева, М.А.Агаева. Исследование реакции 2-аллилфенола с симметричными дибром (С2-С4) алканами. Azərbaycan Texniki Universiteti. Elmi Əsərlər - Fundamental Elmlər, 2011, №1, cild X (37), c. 128-130.
Əliyev İ.Ə.,Əzizov A.Ə.,Yaqubova Ü.İ.,Sadıqov N.M. Au (III) ionunun sintetik polimer sorbentlə sorbsiyasının tədqıqı.Gənc alimlərin əsərləri, 2011, №4, s.117-121.
Mahmudov K. T., Kopylovich M.N., Kuznetsov M.L., Maharramov A. M., Aliyeva R.A., Aliyev İ.A., Azizov A. A., Pombeiro A, J. L.. Thermodynamics of Dissociatio of ortho-Hydroxyphenylhydrazo-β-diketonesand of Their Complexation with Copper(II) in Aqueous-Ethanol Solutions // J. Solution Chem., 2012, v.41, p. 491–502
Магеррамов А.М., Магеррамов М.Н., Алиев И.А., Мустафаев А.М., Аскерова У.Ф. Дегидрогалогенирование галогеналкиларенов в синтезе алкенилароматических углеводородов // Журнал органической химии 2012,т 48 Вып.2, с.300-302.
Магеррамов А.М., Алиев И.А., Аскерова У.Ф., Ахмедов И.М., Фарзалиев С.Ф. Новый подход к известному методу получения метаноизоиндолов // Журнал органической химии 2012. Т.48, Вып. 4, с. 607-608.
Байрамова З. Э., Магеррамов А.М., Магеррамов М.Н., Алиев И.А., Лютфалиев А.Г., Гаразаде Х. А. Об этерификации карбоновых кислот спиртами // Известия Высших Учебных Заведений. Химия и химическая технология. 2012,т.55, Вып. 1, с.115-116.
Магеррамов А.М., Дурускари Г.Ш., Гаразаде Х.А., Лютфалиев А.Г., Алиев И.А., Магеррамов М.Н. Синтез некоторых азотсодержащих производных стирола // Известия Высших Учебных Заведений. Химия и химическая технология. 2012, т.55, Вып. 7, с.13-15.
Əliyev İ.Ə. Onun adı tarixə qızıl hərflərlə yazılacaqdır / Akademik Vasim Məmmədəliyev 70. Parlaq zəka sahibi – böyük vətəndaş. Bakı-2012, s. 183-185.
Əliyev İ.Ə. Əsl ziyalı, görkəmli filosof, müqəddəs insan. Anar Məmmədov «İnana bilmirəm...» Elm, Bakı, 2012, s. 470-472.
Əzizov A. Ə., Yaqubova Ü. İ., Əliyev İ. Ə., Sadıqov N. M. Udulmuş qızıl (III)-ionlarının ditizonla modifikasiya edilmiş polimer sorbentdən desorbsiyasının öyrənilməsi və onun təbii obyektlərə tətbiqi // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2012, №4, s. 17-21.
Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Əhali və təsərrüfat sahələri təbii fəlakətlərdən qorunmalıdır // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2012, №4, s. 107-112.
Азизов А. А., Алиев И.А., Якубова У.И. Сорбция золото полимерным сорбентом, модифицированным дитизоном. Сорционные и хроматографические процессы. 2013, т.13, №2, с.156-161.
Cavadov R. Ə., Əliyev İ.Ə. Ali məktəblərdə kadr hazırlığının bəzi məsələləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2013, №1, s. 154-167.
Əliyev İ.Ə., Cavadov R.Ə. Ekstremal şəraitlərdə həyat təhlükəsizliyinin təminini bəzi məsələləri / Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri. Buraxılış №12, 2014, s.409-417.
Səfərova A.Ş.,Əhmədov İ.M.,Əliyev İ.Ə.,Qurbanova M.M.,Məhərrəmov A.M. 2-Fenil-dördəvəzli pirrolların sadə metodla sintezi. Kimya problemləri jurnalı , 2014, №1, s.102-105
Əliyev İ.Ə.,Əzizov A.Ə.,Yaqubova Ü.İ.,Sadıqov N.,M.,Miriyeva D.,İ. Kükürdlü üzvi birləşmələrin qeyri-kovalent immobilizasiyası üsulu ilə alinmıs yeni tip sorbentlərin kimyəvi tərkibinin tədqiqi. Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2014, №3, s.31-36.
Əliyev İsmayıl. Xatirəsi ehtiramla yad olunan alim. Malik Qarazadə-75. Bilsəm ki, həyatda izim qalıbdır... . Bakı, 2014, s. 82-84.
Aliyev I.A., Azizov A.A., Yaqubova U.I.,SadikhovN.M. A New Type Polymer Sorbents for Gold Sorbtion from Asid Solutions. Biological and Chemical Rezearch. 2016, vol.3, p.35-43.
Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. Masallı rayonunun termal sularının öyrənilmə istiqamətləri və onlardan səmərəli istifadə // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2017, №1, s. 145-150.
Əliyev I.Ə. Cəsur insan// Tağı Əhmədov 70. Haqqın gözü - elin sözü. Bakı – 2018. s.56-57.
Алиев И.А.,Синеговская Л.М.,Трофимов В.А. 2-(4-этилтиофенил)пиррол как реагент для определения палладия. // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология . Химические науки. 2018, том 8, № 3, с.6-11.
Цинцадзе М.Г.,Кочиашивили М.С., Алиев И.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое исследование разнолигандных комплексов Сu( II) // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, 2018, №1, s.19-25.
Babaxanov N. A., Əliyev İ.Ə. “Qalaalti” mineral suyunun müalicəvi və sağlamlaşdirici xüsusiyyətləri// Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2018, №3, s.147-153.
Алиев И.А., Беловежец Л.А., Опарина Л.А. Фунгицидная активность S-эфиров тиокарбоновых кислотв в качестве антимикробных присадок к нефтепродуктам. // Нефтехимия, 2019, т. 59, №1, с. 91-97.

Son xəbərlər

Ceyhun Bayramov ilə Yakov Blitşteyn arasında görüş keçirilib

Netanyahu girovlarla bağlı yaranan şəraitdən danışdı

Ərdoğan Ersin Tatarın Şuşada Zirvə görüşünə qatılmasından DANIŞDI

Əsəd: "Suriya Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasına müsbət yanaşır"

Ərdoğan: "Türkiyə ŞƏT-ə tamhüquqlu üzv olmağa hazırlaşır"

Yaşar Gülər: "Türkiyə Qara dəniz hövzəsinin hərbi arenaya çevrilməsinə icazə verməyəcək"

Hakan Fidan Azərbaycanı təbrik etdi

Hikmət Hacıyev Şuşadan paylaşım edib

Makronun erkən seçki ilə bağlı təşəbbüsü uğursuzluğa məhkumdur

Qardaşının klinikada öldürüldüyünü deyən şəxs prokurorluqdan NARAZIDIR

Pakistanın baş naziri Prezident İlham Əliyevə zəng edib

Zaxarova: "Rusiya-Ermənistan münasibətlərinin pozulmasına çox cəhdlər olub"

Universitetlərə qəbul planının sayı açıqlandı

Azərbaycan-Misir münasibətləri qədim tarixi köklər əsasında inkişaf edib.

Fransa müxalifətindən Makrona qarşı BİRLİK ÇAĞIRIŞI

Azərbaycan-Misir münasibətləri inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyub

Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Ankaranın Esenboğa Hava Limanında görüşüblər

Misirin dəstəyi ilə Azərbaycan dörd il ərzində Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etmişdir

İlham Əliyev: "Macarıstan Avropa İttifaqındakı bir nömrəli tərəfdaşımızdır"

ABŞ-Azərbaycan: Ağ Ev "təmas xətti"ni dəyişmək istəyir

İraq və Suriyanın şimalında 16 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib

Hikmət Hacıyev mina qurbanlarının son sayını açıqlayıb

Makron Rusiyaya hərbi zərbələri dəstəklədi

G7 İrana çağırış etdi

Milli Məclis İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Makron Yeni Kaledoniyaya səfər edib

İlham Əliyevin Emoməli Rəhmon ilə təkbətək görüşü başlayıb

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Prezident İlham Əliyev Volodimir Zelenski ilə regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edib

Notarius Daxil Kərimovun fırıldaqlarını kim ifşa edəcək?

Rəisinin ölümü Xameneinin oğluna yol açdı

İlham Əliyev Rəisinin ölümü ilə bağlı başsağlığı verdi

Tehranda təhlükəsizlik səviyyəsi artırılır

Bütün xəbərlər