Elm Fədaisi » İnterxəbər.Az
interxeber.az » Son xəbərlər » Elm Fədaisi


Elm Fədaisi

24-03-2019, 14:19
Oxunub: 53
Çap et
Ömür yoluna nəzər salanda zəngin bioqrafiyaya malik olan əslən Bakılı olan Ziyafəddin Əsdəov haqqında söz açmaq əslində çox cetindir. Belə demiş söyləmiş ata-babalarımız alimin (ülemanın) mürəkkəbi şəhidlərin qanından üstün tutulur. Təsadüfü deyildir ki; ən dəqiq elmlərin şahı olan ümumən Kimya alimi' Elə buna görədə bu zəngin büsbütün həyati bioqrafiyasını sizlərə təqdim edirik.

Əsədov Ziyafəddin Həmid oğlu — Azərbaycan alimi, professor, AMEA-nın müxbir üzvü (2014), AMEA akad. Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun “Səthi-aktiv reagentlər və preparatlar” laboratoriyasının müdiri [1], Xəzər Universitəsi kimya kafedrasının müdiridir.
Ziyafəddin Əsədov 1950-ci il iyunun 19-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə orta məktəbi gümüş medalla, 1972-ci ildə M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) kimya-texnologiya fakültəsini bitirmişdir.

Z.Əsədov əmək fəaliyyətini 1972-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda işləyir. 1979-cu ildə kimya elmləri namizədi, 1992-ci ildə isə kimya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası üzrə professor elmi adını 2003-cü ildə almışdır.

2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 2002-ci ildə yeni yaradılmış “Səthi-aktiv reagentlər və preparatlar” laboratoriyasının müdiri vəzifəsində işləyir.
Ziyafəddin Əsədovun elmi araşdırmaları neft sənayesində tətbiq üçün oliqomer və polimer təbiətli yeni effektiv səthi-aktiv maddələrin sintezi və tədqiqinə həsr olunmuşdur. Onun elmi rəhbərliyi ilə 2 elmlər doktoru və 11 elmlər namizədı və 5 magistr yetişdirilmişdir. O 333 elmi əsərin, o cümlədən 7 kitabın (ikisi ingilis dilində) müəllifidir. Xarici olkələrdə bir çox əsərləri dərc edilmişdir.
Z.Əsədov polimerlər və oliqomerlər kimyası sahəsində yüksək ixtisaslı mütəxəssis və öz tədqiqatları ilə elm dairələrində tanınan bir alimdir. Onun elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətini neft sənayesində tətbiq üçün karbon turşuları, ali alkanollar, aminlər, epoksidlər və aminospirtlər əsasında müxtəlif çeşidli səthi-aktiv maddələrin alınmasının kompleks sxeminin işlənib hazırlanması təşkil edir. Onun bir neçə ixtirası ilə bağlı olan reagentlər dəfələrlə Azərbaycanın neft mədənlərindəZ.Əsədov elmi işlərini pedaqoji fəaliyyətlə əlaqələndirir. 1993-cü ildən ingilisdilli Xəzər Universitetində müqavilə üzrə professor kimi müxtəlif kimya fənlərindən mühazirələr oxuyur. 2006-2010-cu illərdə BDU-nun “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” kafedrasında ingilis dilində professor kimi dərs demişdir. 2013-cü ildən Bakı Ali Neft Məktəbində professor vəzifəsində çalışır və ingilis dilində “Emal sənayesi” fənnindən mühazirələr oxuyur.
2002-ci ildə Amerika Bioqrafiya İnstitutunun “Şöhrət” qızıl medalı,
2004-cü ildə Kembric (İngiltərə) Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzinin gümüş medalı ilə təltif edilmişdir,
Z.H.Əsədov 2009-cu ildə “Tərəqqi” medalı,
2010-cu ildə AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı,
2014-cü ildə AMEA-nın Nizami Gəncəvi medalı ilə təltif edilmişdir.
[27/3 14:10] elizade-1998: 1998-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının kimya elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü, elmi katib və Şura sədri kimi fəaliyyət göstərir,
AMEA NKPİ-nin Elmi Şurasının (2002-ci ildən),
“Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri” jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür (2003-cü ildən),
2000-2001 və 2003-2005-ci illərdə elmi katib,
2001-2002-ci illərdə sədri olmuşdur.
2009-cu ildən həmin Ekspert şurasının elmi katibidir.
2012-ci ildən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun ekspertidir.
Азизов А.Г., Абдуллаев Я.Г., Асадов З.Г., Везиров Ш.С., Гаджиев Т.А., Насиров Ф.А. Синтез и применение реакционноспособных олигомеров и полимеров. Институт нефтехимических процессов АН Азербайджана. Баку, 1998, 275 с.
Асадов З.Г. в коллективном соавторстве под ред. Рустамова М.И. Флагман нефтехимической науки. Баку:Элм, 1999. 492 с.
Humbatov H.H., Dashdiyev R.A., Asadov Z.H., Hasanov A.I. Chemical Reagents and Drilling. Baku: Elm, 2000. 282 pp.
Гумбатов Г.Г., Дашдиев Р.А., Асадов З.Г., Аскеров Ф.С., Абрамзон А.А., Гасанов А.И. Неионогенные поверхностно-активные вещества. Характеристики, получение, свойства и применение. Баку: Элм, 2000. 333 с.
Humbatov H.H., Dashdiyev R.A., Asadov Z.H., Askerov F.S., Hasanov A.I. Chemical reagents and petroleum production. Baku: Elm, 2001. 448 рр.
Азизов А.Г., Асадов З.Г., Ахмедова Г.А. Макромономеры. Баку.:Элм, 2009. 388 c.
Азизов А.Г., Асадов З.Г., Ахмедова Г.А.Ионные жидкости и их применение. Баку: Элм, 2010. 580 c.
Reytinq: