Böyük elm fədaisi » İnterxəbər.Az
interxeber.az » Son xəbərlər » Böyük elm fədaisi


Böyük elm fədaisi

6-03-2019, 11:07
Oxunub: 92
Çap et
Böyük elm fədaisi
Böyük elm fədaisi

Ömür yoluna nəzər salanda zəngin bioqrafiyaya malik olan əslən laçınlı olan Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu haqqında söz açmaq əslində çox cetindir. Belə demiş söyləmiş ata-babalarımız alimin (ülemanın) mürəkkəbi şəhidlərin qanından üstün tutulur. Təsadüfü deyildir ki; ən dəqiq elmlərin şahı olan ümumən riyaziyyat alimi' 2009- cu ildə Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının sərəncamı ilə' əməkdar elm xadimi adı ilə təltif olunmuşdur. Elə buna görədə bu zəngin büsbütün həyati bioqrafiyasını sizlərə təqdim edirik
akademik Mehdiyev Məhəmməd Fərman oğlu
2 oktyabr 1941-ci ildə Laçın rayonu Təzəkənd kəndində anadan olmuşdur.
1951-çi ildə Ərdəşəvi kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuşdur.
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1966-cı ildə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmiş və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika institutunun aspiranturasına göndərilmişdir.
1975-ci ildə Rostov Dövlət Universitetinin elmi şurasında namizadlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1989-cu ildə Leninqrad Dövlət Universitetində dokturluq dissertasiyasını müdafiə edib və fizika-riyaziyyat elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
1994-cü ildə professor elmi adını almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1970-ci ilin yanvarında təyinatla Riyaziyyat və Mexanika institutunda kiçik elmi işçi vəzifəsinə göndərilmişdir.
1976-cı ildə baş elmi işçi vəzifəsinə seçilmişdir.
1978-ci ilin sentyabrında "Nazik divarlı konstruksiyalar" şöbəsinə rəhbər təyin edilmişdir.
1985-1991-ci illərdə Riyaziyyat və Mexanika institutunnun XKB direktorunun elmi işlər üzrə müavini işləmişdir.
1991-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin "Tətbiqi riyaziyyat" kafedrasinda professor vəzifəsində işləmişdir.
1981-1985-ci illərdə "Örtük və lövhələrin statistikası, rəqsi, dayanıqlığı" ümumittifaq elmi-tədqiqat proqramının rəhbərlərindən biri olmuşdur.
13 elmlər namizədinin elmi rəhbəri, 1 elmlər doktorunun elmi məsləhətçisi olmuşdur.
Hazırda 6 aspirant və dissertanta rəhbərlik edir və iki tələbəsi doktorluq dissertasiyasını tamamlamaq üzrədi.
115 xaricdə və Respublikada dərc olunmuş əsərin müəllifidir.
Bakı Dövlət Universitetinin Böyuk Elmi Şurasının üzvüdür.
Bakı Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən № 02.016 dissertasiya şurasının sədridir.
2001-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına mexanika ixtisası üzrə müxbir üzv seçilmişdir.
2002-ci ildə "Təbiqi analizin riyazi üsulları" kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir.
2008-ci ildə "Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika" fakültəsinin dekanı seçilmişdir.
1993-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
30 oktyabr 2009-cu ildə Azərbaycan Prezidentinin sərancamı ilə Əməktar Elm Xadimi adı verilib.
“EKOLOJI XƏBƏRLƏR” Beynəlxalq resenziyalı elmi-təhsil və tətbiqi jurnalının Redaksiya Şurasının üzvüdür (Rusiya Federasiyasının Təhsil və Elm Nazirliyi).
“Bakı Universiteti”, “Mexanika və Maşınqayırma” və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Bülleteni, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası ("mexanika") jurnallarının Redaksiya Heyətinin üzvüdür.


SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

Асимптотический анализ некоторых пространственных задач теории упругости для полых тел. Монография. «Элм», Баку, 2008.
Построение однородных решений для трансверсально-изотропного полого цилиндра при смешанных граничных условиях на боковой поверхности. «Вестник Бакинского Университета», 2008.
Анализ трехмерного напряженно-деформированного состояния радиально-неоднородного трансверсально-изотропного полого цилиндра. Известия Высших Учебных Заведений Северо-Кавказский регион, спец.выпуск Ростов на Дону, 2009,стр.10-13
On fredholm property of a boundary value problem for a first order equation with general boundary conditions.Trans of NACA, series of phys-tech/and math.,vol. XXIX, № 4, Baku, “Elm”
Вынужденные колебания полого цилиндра при смешанных граничных условиях. Вестник Бакинского Университета, Серия физико-математических наук, №4, 2010.
Honoured Scienist. Proc. of the isst.of Math. and Mech. NASA, vol 40. №2, 2014
On one – 3- Dimensional Boundary – Value Problem with Inclined Derivatives. Science Journal of Applied Mathematics and Statistics. 2015
Solution of a boundary-value problem for Cauchy-Riemann equation in a domain bounded with a parabola of 1-st quadrant. Esat European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(10) 2016
About collision of a solid with a flexible filament wrinkled behind the break point. Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics. Issue 4 (2), November 2016. Volume 69, “Oxford University Press”, 2016
Koşi- Riman tənliyi üçün məhdud oblastda sərhəd məsələsinin həllinin varlığı və yeganəliyi. “Bakı Universiteti”2016
Asymptotic Analysis of Dynamic Elasticity Problems for a Hollow Cylinder of Finite Length. Vibrations of hollow elastic bodies
Free Vibrations of Isotropic Hollow Cylinder and Closed Hollow Sphere. Vibrations of hollow elastic bodies
Asymptotic Analysis of Stress-Strain State of a Truncated Hollow Cone. Vibrations of hollow elastic bodies

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA, KONQRESLƏRDƏ və SIMPOZIUMLARDA IŞTIRAK
- Известия высших учебных заведений. Актуальные проблемы Механики, Ростов на Дону, 2009
- О разрушении гибкой нити при нормальном ударе притупленным клином.(Вестник Бакинского Университета, Серия физико-математических наук, №3, 2010.С. 85-96)
- Об одной трехмерной граничной задаче с наклоннымипроизводными.(Вестник Бакинского Университета, Серия физико-математических наук, № 2, 2011.)
- Алгоритм численного решения для задачи оптимального управления систем Гурса-Дарбу с интегральными краевыми условиями (Вестник Бакинского Университета № 4. 2012)
- О соударении твердого тела с гибкой конструкцией.(Доклады НАНА, том LXX, №3 с. 29-34,2014)
- On one – 3- Dimensional Boundary – Value Problem with Inclined Derivatives. (Science Journal of Applied Mathematics and Statistics. 2015, 3(4) p. 188-193)
- Investigation of loss stability of the ring under the action of nonuniform external pressure. IX International Conference of the Georgian Mathematical Union. Batumi – Tbilisi, September 3 – 8, 2018


KITABLAR

1. Ədədi üsullar. Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı,2008.
2. Метод однородных решений в анизотропной теории оболочек. Çaşoğlu»,Баку,2009
3. Ədədi üsullardan məsələ və misallar.Təknur” Bakı, 2011
4. Приближённыеметодывычислений.(Bakı Universiteti ” nəşriyyəti, Bakı, 2014, 233 s.
5. Proqramlaşdırma texnologiyalarında hesablama üsulları. Zərdabi LTD” MMC 2015
6. Vibrations of holloü elastic bodies. Monoqrafiya. Springer, 2018, page 212.
7. Asymptotic Analysis of Spatial Problems In Elasticity. Monoqrafiya. Springer, 2019, page 241.


DÖVLƏT, BEYNƏLXALQ PROQRAMLAR VƏ QRANTLAR

1. 1981-1985-ci illər, ümumittifaq elmi-tədqiqat proqramının rəhbərlərindən biri olmuşdur.
Ulu Tanrı alimlərimizi və üləmalarimizi qorusun amin amin amin.
Reytinq: