AZƏRBAYCAN ZİYALISI » İnterxəbər.Az
interxeber.az » Müsahibə » AZƏRBAYCAN ZİYALISI


AZƏRBAYCAN ZİYALISI

4-01-2019, 14:33
Oxunub: 220
Çap et
AZƏRBAYCAN ZİYALISI
Media araşdırma mərkəzi və Azərbaycan avropanın saytı tərəfindən keçirilmiş rəy sorğusuna görə elm və təhsil sahəsində göstərdiyi uğurlu xidmətlərinə görə Professor Mahirə Hüseynova "Azərbaycan Ziyalısı"adına layiq görülüb.
Araşdırma kollektivi adından təbrik edirik.

Mahirə Nağı qızı Hüseynova

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor ADPU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adı

* Alitəhsillidir. 1984-cü ildə ADPU-nun filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

* 2013- ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

* 2017-ci ildə filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

* 2017-ci ildə professor elmi adına yiyələnmişdir.

Əmək fəaliyyəti

* 1984-cü ildən 2004-cü ilədək Abşeron rayon Mehdiabad qəsəbə 1 saylı orta məktəbdə işləmişdir.

* 2004-cü ildən 2009-cuilədəkBakı şəhəriN. Nərimanov rayonundakı G. Əsgərova adına 43 saylı BMLK – da işləmişdir.

* 2009-cuildən. ADPU-nunMüasirAzərbaycandilikafedrasınınmüəllimi.

* 2014-cü ildən Müasir Azərbaycan dili kafedrasının baş müəllimi.

* 2015- ci ildə Müasir Azərbaycan dili kafedrasının dosenti.

* 2015-ci ildə Müasir Azərbaycan dili kafedrasının müdiri seçilmişdir.

* 2018-ci il dekabr ayından ADPU-nun Filologiya fakültəsinin dekanı vəzifəsini tutmuşdur.

Apardığı dərslər

1. Müasir Azərbaycan dili;

2. Müasir Azərbaycan dilinin fonetikası;

3. Müasir Azərbaycan dilinin leksikologiyası;

4. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyası;

5. Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi;

Yetişdirdiyi mütəxəssislər

* Magistr: 2

* Doktorant: 2

Elmiyeniliklər

İlk dəfə olaraq Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalının aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətlərini araşdırmış, dolğun nəticələr əldə etmişdir.

Mükafatlar

* 2003.“İlin ən yaxşı müəllimi”

* 2004. Azərbaycan Respublikasının “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı.

* “Qızıl qələm” media mükafatı laureatı.

* 2018. “İlin Almi” media mükafatı laureatı.

Tədqiqat sahəsi

* Müasir Azərbaycan dilinin problemli, araşdırılmamış sahələrinin araşdırmaq;

* Müəllim hazırlığı.

Beynəlxalq seminar, simpoziumvəkonfranslardaiştirakı

1. III Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunda;

2. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransında;

3. Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların XVI Respublika Elmi Konfransında;

4. 13-cü Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimlər Kongresində;

5. Bakı Slavyan Universiteti, VI Beynəlxalq Elmi Konfransında;

6. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, “I Türkoloji Qurultayın Türk xalqlarının mədəni-mənəvi birliyinin yaradılmasında rolu” Respublika elmi-praktik konfransında;

7. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Müasir Dilçiliyin Aktual Problemləri Beynəlxalq Elmi Konfransında;

8. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Konfransında.

9. Azərbaycanın Türkiyənin Qars şəhərindəki Baş Konsulluğu və Kars Kafkaz Universitesinin birgə təşkil etdiyi “Ulu Öndərin 95 illik yubileyi və Müstəqil Azərbaycan – 100” dövlət tədbirində “Geçmişten günümüze Azərbaycan” adlı paneldə çıxış etmişdir.

Seçilmiş əsərləri

1. “Сравнительное исследование причастия в тюрксkих языках (на основе исследований профессора Г.Мирзоева)”. Хабаршы, Вестник филология сериясы, Серия филологическая, Алматы, 2010, № 1-2.

2. “Об исследованиях проф. Гасана Мирзоева, посвященных категории переходности и непереходности глагола”. Известия Таврического националь-ного Университета им.В.И.Вернадского.Научный журнал Серия Филоло- гия. Симферополь, 2010 Том 23 (62).№3.

3. “Лингвистические исследования Гасана Мирзоева и их значение для современной тюркологии”. Материалы III Междуна-родной научнойконфе-ренции. Нальчик, 17ноября 2010 г.

4. “Фонологические повторы наязыке ашугов народных поэтов Азербайджана в XIX-XX веках(по округу Даралаяз)”. Московский Государственный Лингвистический Университет. Вестник. МГЛУ. Москва 2014. №3 (661).

5. “Стилистическая форма выражения диалектизмов в творчестве Азербайджанских ашугов и народных поэтов XIX-XX веков (по материалам Даралаяз)”. Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия XXI века Пятигорск 2015

6. “Literární prostředí ašyghů a lidových basníků Ázerbájdžánu XIX – XX století: zdroje myšlenek a poetická inika prožitých lidem tragedií”. Charles University Prague, ACSC,bulletin. Çeletna 20, Post index 11000, Praha 1.

7. “Поэтическая позиция и информационные возможности зоонимов”. Московский Государственный Лингвистический Университет. Вестник. МГЛУ. Москва 2015г. Магнитогорск, пр. Ленина, 114, ауд. 232.

8. “Azerbaycan ozan el şairlerinin eserlerinde hidronimlerin üslubi, sanatsal,ahlaki açıdan özellikleri”. Adıyaman Universiteti , 17 sayı Asos İstanbul 2015.

9. “XIX-XX centuries, language and style features of the ashik and folk poets creativity – according to Daralayaz region of the Western Azerbaijan”. Journal Papers on language and literature. Vol.23. No:4. 2016. USA Southern Illinois University.

Kitablar

Elmi

1. Ulu öndərimizə məhəbbət ruhunda. Bakı: “Təknur” nəşriyyatı, 2008

2. Ulu öndərimizin natiqlik məharəti. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2009

3. Ulu öndərimizin natiqlik məharəti xalqımızın ən böyük sərvətidir. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2011

4. Alim təfəkkürünün itiliyi (monoqrafiya). Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2013

5. Dərdi dərin Həsən Mirzə. Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2013

6. Azərbaycan poeziyasında “Dağ” obrazı. Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2013

7. Ədəbiyyatşünaslığa xidmət əzmi ilə (Çapar Kazımlı ilə birgə). Bakı: Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013

8. Həsən Mirzəyev və Azərbaycan dilində fel. (seçmə fənn), (proqram). Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2014

9. Həsən Mirzəyəvin yaradıcılığnda filologiya məsələləri (metodik vəsait). Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2014

10. Muxtar Hüseynzadə və Azərbaycan dilinin morfologiyası. (seçmə fənn), (proqram). Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2014

11. Əbdüləzəl Dəmirçizadə və Azərbaycan dilinin fonetikası. (seçmə fənn), (proqram). Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2014

12. Müasir Azərbaycan dili: Pedaqoji universitetlərdə bakalavr hazırlığı üçün. (proqram)Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2018

13. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə yenidənhazırlanma təhsili üçün. (proqram).Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2016

14. Aşıq və el şairlərinin fonopoetikası (monoqrafiya). Bakı: ADPU-nun nəşriyyatı, 2015

15. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında onomastik vahidlərin linqvopoetikası (Dərələyəz mahalı üzrə). ADPU-nun nəşriyyatı, 2015

16. Müasir Azərbaycan dili: Aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında dialektizmlərin öyrədilməsinə dair (Dərələyəz mahalı üzrə), (metodik vəsait). Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2015

17. Aşıq və el şairlərinin leksikası (monoqrafiya). Bakı: ADMİU, 2016

18. Aşıq və el şairlərinin üslubi frazeologiyası(monoqrafiya). Bakı: Afpoliqraf mətbəəsi, 2017

19. Aşıq və el şairlərinin üslubi sintaksisi(monoqrafiya). Bakı: Afpoliqraf mətbəəsi, 2017

20. Müasir Azərbaycan dili: Punktuasiya məsələləri(dərs vəsaiti).Bakı: Afpoliqraf mətbəəsi, 2017

21. Aşıq və el şairlərinin üslubi morfologiyası. (monoqrafiya).Bakı: Afpoliqraf mətbəəsi,2017

22. Aşıq və el şairlərinin poetikası. Bakı: 2017

23. Müasir Azərbaycan dili: Aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil, üslub xüsusiyyətləri. (Dərələyəz mahalı üzrə) Bakı: 2018

24. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin əsərlərinin linqvistik təhlili (dərs vəsaiti). Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2018

25. Üslubi morfologiya (folklor mətnləri əsasında). (dərs vəsaiti). Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018

26. Azərbaycan dilinin yemək və içki adlarının tarixi-etimoloji lüğəti. Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2018

Bədii

27. Mənim anam. (şeirlər) Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2006

28. Su at dalımca, ana. (şeirlər) Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2006

29. Ana sevgisindən doğan nəğmələr. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2008

30. Yaşadacaq anam məni. (şeirlər). Bakı: “Qismət” nəşriyyatı, 2009

31. Ana kəndim Xalxalım. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2010

32. Ömrün çıraqdır sənin. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2010

33. Sözün hikməti. (şeirlər) Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2012

34. Analı dünyam. (şeirlər) Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2015

35. Haqqa çağıran səs. (şeirlər) Bakı: “Vətən” nəşriyyatı, 2015

36. Bayatılar. Bakı: “Apostroff” nəşriyyatı, 2015

37. Bayatılar və üç şeir. Bakı: “Apostroff” nəşriyyatı, 2015

38. Ruhuna
Reytinq: